ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)
เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

ค่านิยม

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์

WELCOME KU84 ขอเชิญชวนนิสิตใหม่คณะมนุษยศาสตร์ KU84 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ช่วงเช้า: 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีกำหนดการมีดังนี้ – พบปะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ – บรรยายหัวข้อ “นิสิตใหม่: บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต – แนะนำสำนักหอสมุดและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ – การแสดงโดยกลุ่มนิสิตละครคณะมนุษยศาสตร์ – กิจกรรมมอบโล่ SDGs โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาความยั่งยืน – พบปะสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ช่วงบ่าย: 13.00-16.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศโดยภาควิชา ณ อาคารมนุษยศาสตร์ และ ศูนย์เรียนรวม 1 (รายละเอียดเพิ่มเติมในรูปภาพ)
June 12, 2024

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00-13.00 น. ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดการมีดังนี้ เวลา 07.00-07.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสวยพระสงฆ์ 9 รูป ณ ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ เวลา 07.30-09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้อง HUM Cafe’ เวลา 09.00-09.45 น. ลงทะเบียนต้อนรับผู้บริหารและผู้มาร่วมงาน ณ โถงชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ เวลา 09.45-10.45 น. พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 เวลา 10.45-11.45 น. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์พบบุคลากร และเวลา 11.45-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
June 12, 2024
Featured image for “ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567

📣📣… หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567 ทั้งหมด 4 หลักสูตรเปิดรับสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดังนี้ 📣✨หลักสูตรพูดปังดั่งพิธีกรมืออาชีพ รอบ 1วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย คุณปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม และ คุณต๊อป อธิวัฒน์ ธีรนิธินันท์✨หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในที่สาธารณะ รอบที่ 1วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม และ คุณชนกสุดา ชุมนานนท์✨หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม รอบที่ 5วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดย รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล และ อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข✨โครงการพูดได้ไม่ตายไมค์ รอบที่ 2วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ
June 4, 2024
Featured image for “หลักสูตรต่างๆ ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน และ กรกฎาคม 2567”

HUMAN Insight

Image

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3)

ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 3) ประเภททุน แผนงานวิจัยหรือแผนงานสร้างสรรค์ แผนงานละไม่เกิน 500,000 บาท โครงการวิจัยหรือโครงการงานสร้างสรรค์เดี่ยว โครงการละไม่เกิน 70,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบเบ็ดเสร็จ ทุนละ 100,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาไทย โครงการละไม่เกิน 40,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าเอกสารเพื่อพัฒนาต้นฉบับหนังสือหรือตำราฉบับภาษาต่างประเทศ โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท คุณสมบัติผู้รับทุน เป็นบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ และปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อหรือไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น เป็นผู้ไม่ค้างส่งทุนวิจัยหรือทุนโครงการตำรา ตามระยะเวลาที่กำหนด  สอบถามรายละเอียดและส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณศรีวรรณ (เบล) ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ อีเมล sriwan.b@ku.th ดาวน์โหลดเอกสาร https://bit.ly/3zyuD7r ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 5 สิงหาคม 2567
June 4, 2024

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2567)
May 28, 2024
Featured image for “วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1”

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิชาการภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส ที่เกี่ยวข้องฝรั่งเศส-ไทยศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิชาการภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส ที่เกี่ยวข้องฝรั่งเศส-ไทยศึกษาในมิติต่าง ๆ โดยมีกำหนดรับบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 สามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/dHGrUov9kES7bYrJ7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tinyurl.com/y95bmsru พบกับเสวนาเนื่องในงานประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา “ฝรั่งเศสในสุวรรณภูมิ: การเดินทางในโลกสหวิทยาการ” เรื่อง “ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย/ลาว: บทบาทยุคปัจจุบัน” โดย Monsieur Sikko MILAKONG มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว Madame Latdany LATMANYมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ อินทโน Institut national des langues et civilisations orientales-INALCO ประเทศฝรั่งเศส รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 – 17.30 น. โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อ.
May 28, 2024
Featured image for “ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิชาการภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส ที่เกี่ยวข้องฝรั่งเศส-ไทยศึกษา”

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ภาพกิจกรรม

Image

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567

📅วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ⭐️ฝ่ายกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2567 ณ บ้านไม้ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ⭐️โดยมี ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง ท่านคณบดีเปิดโครงการและให้กำลังใจผ่านระบบออนไลน์ ⭐️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ⭐️วิทยากรบรรยายโดย คุณจักรพนธ์ เพ็ชร์ประยูร และ คุณอนุสรา แจ้งสว่าง 📝
June 7, 2024
Image

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาและปฏิบัติการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนฝึกอบรมนิมมานรดี อินเตอร์แนชั่นแนล วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ เพื่อร่วมมือผลิตบุคลากรลงปฏิบัติงานในเรือสำราญ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและส่งนิสิตของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในเรือสำราญ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
June 4, 2024
Image

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร และนิสิต ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
June 4, 2024
Image

โครงการ การเขียน Course Syllabus

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการ KM เรื่อง “การเขียน Course Syllabus” เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนเข้าใจ และสามารถจัดการศึกษาแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้(OBE) ซึ่งการเขียน Course Syllabus จะต้องแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา(CLOs) และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร(PLOs) ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีความถูกต้องครบถ้วน ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 เวลา 09.00 – 13.00 น. วิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคม บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี ผู้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ)ตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 [CUPT Internal Program Assessor AUN-QA] ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1jn3xVyuZOd75tNKwuqNd3ZzFv4I…
June 4, 2024
Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบาร์มสมุนไพรจากน้ำมันมะกรูด

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริการวิชาการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อนันตผล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และทีมงานฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบาร์มสมุนไพรจากน้ำมันมะกรูด ความรู้จากการบริการวิชาการสู่ชุมชน ให้กับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ซึ่งในครั้งหน้าฝ่ายบริการวิชาการยังมีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนทำผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ อีกมากมายคอยติดตามได้เลยค่ะ ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/…/1e2VMAKLXQt472eIdNweTyOnyFvh…
May 27, 2024
Image

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวเปิดงานโครงการสัมมนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้สมดุล Good Health and Well-being” ณ โรงแรมอมารี หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. สัมมนาหัวข้อที่ 1 เรื่อง “Well being สุขภาวะทางใจ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.จุรีรัตน์ นิลจันทึก ผู้เชี่ยวชาญ การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. สัมมนาหัวข้อที่ 2 เรื่อง “Good Health สุขภาพดี” โดยวิทยากร นายวุฒิพงษ์ แบ่งลาภ วิทยากรสอนนวดประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยวิทยากร ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ 1. https://drive.google.com/…/1E7QzEV4ULXCj8EDhxnPnXN9Gh1k… 2. http://gofile.me/7nN4V/z9Gbrqkny
May 26, 2024

ปฏิทินกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์

June 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ImageImage

under maintenance