อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

นานาชาติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สำหรับนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป
21,100
-
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
21,100
70,000
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
21,100
-
-
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สำหรับนิสิตรหัส 66 เป็นต้นไป
21,100
-
-