ปร.ด. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

ปร.ด. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา

ปร.ด. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์