ประวัติความเป็นมา

Image

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

Image

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

Image

ประวัติความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2524 เป็นคณะลำดับที่ 11ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 กำหนดให้คณะมนุษยศาสตร์เป็นส่วนราชการ 1 ใน 17 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2524

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยแบ่งตามสาขาวิชาแยกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา

พ.ศ. 2536

จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายในเพื่อให้บริการอบรภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป

พ.ศ. 2537

แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาไทย ทำให้มีภาควิชาเพิ่มขึ้นเป็น 8 ภาควิชา

พ.ศ. 2549

 • จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง ศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi)
 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ

พ.ศ. 2552

รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปะนิเทศ แล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น “ภาควิชาดนตรี” จำนวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม

พ.ศ. 2553

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน

พ.ศ. 2555

แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งเป็น “ภาควิชาภาษาตะวันออก” ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพื่อการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจำนวน 9 ภาควิชา

พ.ศ. 2557

รับโอน “สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” มาเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์” และจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา ทำให้มีหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะเพิ่มขึ้นเป็น 6 หน่วยงาน

พ.ศ. 2561

เปลี่ยนชื่อภาควิชาศิลปาชีพเป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ” เพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากล

พ.ศ. 2563

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติการปรับโครงการภายในคณะ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน คล่องตัว และเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน ดังนี้
 • เปลี่ยนชื่องานภายในสำนักงานเลขานุการ ได้แก่ “งานบริการการศึกษา” เป็น “งานบริหารการศึกษา” และ “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ” เป็น “งานทรัพยากรกายภาพ”
 • ปรับรวมงานภายในสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก 2 งานเป็น 1 งานคือ งานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร และศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว
 • ปรับฐานะศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็น หน่วยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ สังกัดงานบริหารการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

พ.ศ. 2565

ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานภายในคณะมีความชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 5 งาน ประกอบด้วย
 1. งานบริหารและธุรการ มี 5 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยธุรการและสารบรรณ
  2) หน่วยทรัพยากรมนุษย์
  3) หน่วยบริการวิชาการ
  4) หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์
  5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 1. งานคลังและพัสดุ มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยคลัง
  2) หน่วยพัสดุ
 2. งานบริหารการศึกษา มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) ทะเบียนและกิจการนิสิต
  2) หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา
 1. งานแผนและประกันคุณภาพ มี 2 หน่วยได้แก่
  1) หน่วยแผนและประกันคุณภาพ
  2) หน่วยข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร
  องค์กร
 2. งานทรัพยากรกายภาพ มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  2) หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
 • ปรับโอนย้ายศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว ที่มีฐานะเป็นหน่วยในงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปสังกัดภายใต้ภาควิชาดนตรี และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี”
 • จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นหน่วยงานภายในตามแผนเชิงรุกของคณบดี

พ.ศ. 2524

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนภาควิชาภาษามาจากคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ โดยแบ่งตามสาขาวิชาแยกเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษา ภาควิชาภาษาศาสตร์ และภาควิชาวรรณคดี นอกจากนี้ ยังได้รับโอนภาควิชาปรัชญาและศาสนามาจากคณะสังคมศาสตร์อีก 1 ภาควิชา และจัดตั้งภาควิชาใหม่ 3 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปาชีพ และภาควิชาศิลปนิเทศ รวมมีภาควิชาเมื่อแรกก่อตั้งจำนวน 7 ภาควิชา

พ.ศ. 2536

จัดตั้งศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายในเพื่อให้บริการอบรภาษาต่างประเทศแก่บุคคลทั่วไป

พ.ศ. 2537

แยกภาควิชาภาษาออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ และภาควิชาภาษาไทย ทำให้มีภาควิชาเพิ่มขึ้นเป็น 8 ภาควิชา

พ.ศ. 2549

 • จัดตั้งสถาบันขงจื๊อ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง ศึกษาธิการแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมด้านการสอนและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งเป็นศูนย์ทดสอบภาษาจีนมาตรฐานที่เรียกว่า “HSK” (Hanyu Shuiping Kaoshi)
 • สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติจัดตั้งศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ประสานการบริการโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งในส่วนงานด้านธุรการและประสานด้านการบริการวิชาการของหลักสูตรระดับ ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษในทุกสาขาของคณะ

พ.ศ. 2552

รวมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์กับสาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปะนิเทศ แล้วจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่คือ “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสาขาดนตรี ภาควิชาศิลปนิเทศ จัดตั้งเป็น “ภาควิชาดนตรี” จำนวนรวมของภาควิชายังคงเป็น 8 ภาควิชาเช่นเดิม

พ.ศ. 2553

คณะมนุษยศาสตร์ได้รับโอนสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามารวมเป็นหน่วยงานสนับสนุนของคณะเพิ่มเป็น 5 หน่วยงาน

พ.ศ. 2555

แยกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาภาษาจีน ออกจากภาควิชาภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งเป็น “ภาควิชาภาษาตะวันออก” ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ยังมีวิชาเลือกภาษาเกาหลี และภาษาอาเซียน ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลย์ และภาษาพม่า เพื่อการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมภาควิชาทั้งหมดจำนวน 9 ภาควิชา

พ.ศ. 2557

รับโอน “สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” มาเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์” และจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบทางภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษา ทำให้มีหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะเพิ่มขึ้นเป็น 6 หน่วยงาน

พ.ศ. 2561

เปลี่ยนชื่อภาควิชาศิลปาชีพเป็น “ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ” เพื่อให้ทันสมัยและเป็นสากล

พ.ศ. 2563

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติการปรับโครงการภายในคณะ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน คล่องตัว และเหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน ดังนี้
 • เปลี่ยนชื่องานภายในสำนักงานเลขานุการ ได้แก่ “งานบริการการศึกษา” เป็น “งานบริหารการศึกษา” และ “งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ” เป็น “งานทรัพยากรกายภาพ”
 • ปรับรวมงานภายในสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์จาก 2 งานเป็น 1 งานคือ งานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร และศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว
 • ปรับฐานะศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เป็น หน่วยจัดการศึกษาโครงการพิเศษ สังกัดงานบริหารการศึกษา สำนักงานเลขานุการ

พ.ศ. 2565

ปรับโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานภายในคณะมีความชัดเจน คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการ แบ่งเป็น 5 งาน ประกอบด้วย
 1. งานบริหารและธุรการ มี 5 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยธุรการและสารบรรณ
  2) หน่วยทรัพยากรมนุษย์
  3) หน่วยบริการวิชาการ
  4) หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์
  5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 1. งานคลังและพัสดุ มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยคลัง
  2) หน่วยพัสดุ
 2. งานบริหารการศึกษา มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) ทะเบียนและกิจการนิสิต
  2) หน่วยวิชาการและการจัดการศึกษา
 1. งานแผนและประกันคุณภาพ มี 2 หน่วยได้แก่
  1) หน่วยแผนและประกันคุณภาพ
  2) หน่วยข้อมูลสารสนเทศและสื่อสาร
  องค์กร
 2. งานทรัพยากรกายภาพ มี 2 หน่วย ได้แก่
  1) หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
  2) หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา
 • ปรับโอนย้ายศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว ที่มีฐานะเป็นหน่วยในงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ไปสังกัดภายใต้ภาควิชาดนตรี และเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี”
 • จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป็นหน่วยงานภายในตามแผนเชิงรุกของคณบดี

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ (อดีตถึงปัจจุบัน)

1. ดร.กัญจนา สินธวานนท์
(พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)
2. อาจารย์สิงห์ทอง พรนิคม
(พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)
3. รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี
(พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)
4. รองศาสตราจารย์กมลา นาคะศิริ
(พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)
5. รองศาสตราจารย์ปรียา อุนรัตน์
(พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
(พ.ศ.2556-พ.ศ.2560)
9. ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2560)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2565)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
(พ.ศ.2565-ปัจจุบัน)
1. ดร.กัญจนา สินธวานนท์
(พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)
2. อาจารย์สิงห์ทอง พรนิคม
(พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)
3. รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี
(พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)
4. รองศาสตราจารย์กมลา นาคะศิริ
(พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)
5. รองศาสตราจารย์ปรียา อุนรัตน์
(พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
(พ.ศ.2556-พ.ศ.2560)
9. ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2560)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2565)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
(พ.ศ.2565-ปัจจุบัน)
1. ดร.กัญจนา สินธวานนท์
(พ.ศ.2524-พ.ศ.2527)
2. อาจารย์สิงห์ทอง พรนิคม
(พ.ศ.2527-พ.ศ.2535)
3. รองศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ลิ้มภักดี
(พ.ศ.2535-พ.ศ.2539)
4. รองศาสตราจารย์กมลา นาคะศิริ
(พ.ศ.2539-พ.ศ.2543)
5. รองศาสตราจารย์ปรียา อุนรัตน์
(พ.ศ.2543-พ.ศ.2548)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร
(พ.ศ.2548-พ.ศ.2552)
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
(พ.ศ.2552-พ.ศ.2556)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล
(พ.ศ.2556-พ.ศ.2560)
9. ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2560)
10. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2565)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง
(พ.ศ.2565-ปัจจุบัน)

การแบ่งส่วนราชการ

คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับแนวคิดจากการศึกษาที่ เสร็จสมบูรณ์ในตัวเองมาเป็นการศึกษาที่เป็นเครื่องมือที่เอื้อต่อการนำไปประกอบอาชีพ (Career Education) แต่ยังคงธำรงเนื้อหาวิชาการสาขามนุษยศาสตร์ไว้ด้วย ดังนั้น รูปแบบของการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ในปัจจุบันจึงมี 2 รูปแบบ คือ แบบเน้นความลึกซึ้งทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และแบบเน้นวิชา ชีพโดยผสมผสานกับวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ได้ปรับโครง สร้างหน่วยงานในสังกัดเพื่อความก้าวหน้าในเชิงวิชาการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ทางการบริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้
 • ภาควิชาดนตรี
 • ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก
 • ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
 • ภาควิชาภาษาไทย
 • ภาควิชาภาษาศาสตร์
 • ภาควิชาวรรณคดี
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ภาควิชาศิลปาชีพเดิม)
 • ศูนย์ภาษา
 • ศูนย์ทดสอบทางภาษา
 • สถาบันขงจื๊อ
 • สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์
 • สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
นอกจากการพัฒนาโครงสร้างในระดับคณะแล้ว ยังมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในส่วนของสำนักงานเลขานุการคณะ มนุษยศาสตร์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในฐานะหน่วย งานสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอีกด้วย ปัจจุบัน สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ คือ งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริหารการศึกษา งานแผนและประกันคุณภาพ และ งานทรัพยากรกายภาพ

ข้อมูลอาคารเรียน

Image

อาคารวชิรญาณสังวร
(อาคารมนุษยศาสตร์ 1)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534

อาคารประเสริฐศตวรรษา
(อาคารมนุษยศาสตร์ 2) และ
อาคารกัญจนานิทัศน์
(อาคารมนุษยศาสตร์ 3)

ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ

Image
Image

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
(อาคารมนุษยศาสตร์ 4)

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ “จ.ภ.” มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลอาคารเรียน

Image

อาคารวชิรญาณสังวร (อาคารมนุษยศาสตร์ 1)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534

Image

อาคารประเสริฐศตวรรษา (อาคารมนุษยศาสตร์ 2) และอาคารกัญจนานิทัศน์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 3)

ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ

Image

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 4)

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ “จ.ภ.” มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลอาคารเรียน

Image

อาคารวชิรญาณสังวร (อาคารมนุษยศาสตร์ 1)

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพร้อมทั้งทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2534

Image

อาคารประเสริฐศตวรรษา (อาคารมนุษยศาสตร์ 2) และอาคารกัญจนานิทัศน์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 3)

ได้รับโอนอาคารเรียนจากคณะประมง แล้วได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมและตกแต่ง เริ่มใช้อาคารเมื่อปี พ.ศ. 2551 และ 2552 ตามลำดับ

Image

อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (อาคารมนุษยศาสตร์ 4)

พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมันกโร) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ และพระราชครูวามเทพมุนี เป็นประธานในพิธีพราหมณ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า “จุฬาภรณ์พิศาลศิลป์” และพระราชทานพระอนุญาตอันเชิญอักษรพระนามย่อ “จ.ภ.” มาประดิษฐานคู่กับนามอาคาร ทั้งยังเสด็จมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2554 และเริ่มใช้อาคารในปี พ.ศ. 2555