ผู้บริหาร

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Image

รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
Image

รศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Image

ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ บริหารความเสี่ยง
Image

รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

อ.ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Image

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และพัฒนาคุณภาพ
Image

ผศ.ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

ผศ.ดร.​ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Image

รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
Image

รศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Image

ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ บริหารความเสี่ยง
Image

รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

อ.ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Image

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพ
Image

ผศ.ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

ผศ.ดร.​ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
Image

รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์
Image

รศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Image

ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและ บริหารความเสี่ยง
Image

รศ.ดร.นภาศรี ทิมแย้ม

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

อ.ดร.ฉัตรติยา เกียรตินาวี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
Image

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาคุณภาพ
Image

ผศ.ดร.วิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Image

ผศ.ดร.เกวลี เพชราทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

ผศ.ดร.​ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ