อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

นานาชาติ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
สำหรับนิสิตรหัส 66 เป็นต้นไป
17,600
-
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สำหรับนิสิตรหัส 66 เป็นต้นไป
17,600
-
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
17,600
51,765
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สำหรับนิสิตรหัส 66 เป็นต้นไป
17,600
50,000
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
17,600
50,000
-
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
17,600
56,000
-

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระหว่างประเทศ

สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
17,600
67,000
-