ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต
Image

ปรัชญาคณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity) เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Image

ปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์มีเอกภาพในความหลากหลาย (Unity in Diversity)
เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ โดยมุ่งส่งเสริมศักยภาพมนุษย์ให้เพียบพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พลวัตวัฒนธรรมในบริบทสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

Image
Image

เป้าหมายของวิสัยทัศน์
(ปีงบประมาณ 2568)

1. ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้ 300 คะแนน (2567 : 200, 2568 : 230, 2569 : 260, 2570 : 300)

2. จำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต่างชาติเชิญไปเผยแพร่ผลงานหรือเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 15 คนต่อปี

3. จำนวนผลงานที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์กับศาสตร์อื่น ระหว่างหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี

Image

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขา
มนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

Image

เป้าหมายของวิสัยทัศน์ (ปีงบประมาณ 2568)

1. ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้ 300 คะแนน (2566 : 200, 2567 : 250, 2568 : 300)

2.จำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต่างชาติเชิญไปเผยแพร่ผลงานหรือเป็น วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 15 คนต่อปี

3.จำนวนผลงานที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์กับศาสตร์ อื่น ระหว่างหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี

Image

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้นำด้านการประยุกต์องค์ความรู้สาขา
มนุษยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศและสู่สากล

Image

เป้าหมายของวิสัยทัศน์ (ปีงบประมาณ 2568)

1. ผลการประเมินการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ได้ 300 คะแนน (2566 : 200, 2567 : 250, 2568 : 300)

2.จำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต่างชาติเชิญไปเผยแพร่ผลงานหรือเป็น วิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 15 คนต่อปี

3.จำนวนผลงานที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์กับศาสตร์ อื่น ระหว่างหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่องต่อปี

พันธกิจ (Mission)

1. มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและสังคม

2. สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยขั้นสูง และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ (Academic Impact) รวมทั้งใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยนำเสนอคุณค่าดั้งเดิมและพลวัตวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย (Glocalization)

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธรรมาภิบาล

Image
Image

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาด
แรงงานและสังคม

2. สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยขั้นสูง และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ (Academic Impact) รวมทั้งใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยนำเสนอคุณค่าดั้งเดิมและ
พลวัตวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย (Glocalization)

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธรรมาภิบาล

Image

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาด
แรงงานและสังคม

2. สร้างผลงานทางวิชาการ งานวิจัยขั้นสูง และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลกระทบทางวิชาการ (Academic Impact) รวมทั้งใช้องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

4. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยนำเสนอคุณค่าดั้งเดิมและ
พลวัตวัฒนธรรมในบริบทร่วมสมัย (Glocalization)

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเอกภาพ
ในความหลากหลาย (Unity in Diversity)

ค่านิยมร่วม/อัตลักษณ์

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

รู้รอบด้าน ทำงานเป็น
เน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

เอกลักษณ์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรที่มีเอกภาพ ในความหลากหลาย (Unity in Diversity)

ค่านิยมร่วม/อัตลักษณ์

สร้างสรรค์ มองไกล ร่วมใจ พัฒนา

สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์
และรับผิดชอบต่อสังคม

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

รู้รอบด้าน ทำงานเป็น
เน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์