อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

นานาชาติ

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สำหรับนิสิตรหัส 66 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำหรับนิสิตรหัส 63 เป็นต้นไป
12,900
33,200
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
สำหรับนิสิตรหัส 63 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
สำหรับนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป
-
35,000
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
12,900
35,000
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลีธุรกิจ
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อ
ธุรกิจการท่องเที่ยว
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
12,900
-
-
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)
สำหรับนิสิตรหัส 64 เป็นต้นไป
-
-
60,600
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
(นานาชาติ)
สำหรับนิสิตรหัส 65 เป็นต้นไป
-
-
51,700