ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

รวมประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง
ประกาศร่าง TOR
ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
ประกาศขายทอดตลาด

KM Knowledge Management : การจัดการความรู้

การจัดการความรู้

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

รวมพรบ./ระเบียบ/กฎกระทรวง/หนังสือเวียน

กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พระราชบัญญัติฯ / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หนังสือเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของสำนักงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

รายการวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์

รายการวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์