ข่าวสมัครงาน

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องภาพยนตร์ดิจิทัลและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และ 3 จำนวน 248 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศราคากลาง ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบไม่มีกระจกสะท้อนภาพและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จำนวน ๕ ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์

วัสดุสำนักงาน

ดาวน์โหลดไฟล์

วัสดุงานบ้านงานครัว

ดาวน์โหลดไฟล์

วัสดุคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์

รายการวัสดุเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ดาวน์โหลดไฟล์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์

ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ 8 พฤศจิกายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ 26 มกราคม 2565 ฉบับที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

ข้อบังคับ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คำสั่งเลขที่ 319/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คำสั่งเลขที่ 330/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

มอบอำนาจให้รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คำสั่งเลขที่ 1413/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คำสั่งเลขที่ 2580/2561 ลงวันที่18 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 37 ลว. 6 มกราคม 2559)

ดาวน์โหลดไฟล์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ

ดาวน์โหลดไฟล์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์

Work Flow การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุคงคลัง

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุคงคลัง (นอกระบบ ERP)

ดาวน์โหลดไฟล์

Checklist การจัดจ้างเหมารถยนต์

ดาวน์โหลดไฟล์

Checklist ก่อนส่งเอกสารมาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนกลางภายในคณะมนุษยศาสตร์)

ดาวน์โหลดไฟล์

คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุภายในคณะมนุษยศาสตร์)

ดาวน์โหลดไฟล์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดจ้างเหมารถยนต์

ดาวน์โหลดไฟล์

การจัดระบบสารสนเทศ ข้อมูลครุภัณฑ์โครงการภาคพิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปภาพรวมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001-500,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์

สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย (FAQ) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคาร ๑ ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น ๒ และชั้น ๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนมือถือแบบมีสาย จำนวน 46 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2566 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2567)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อเครื่องฉายภาพมีเดียโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร ๑,๒ และ ๓ อาคารมนุษยศาสตร์ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ขนิด All in one จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ชนิด All in one ความเร็วไม่ต่ำกว่า Core i5 จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อกล้องภาพยนต์ดิจิทัลและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบไม่มีกระจกสะท้อนภาพและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 74 x ยาว 180 x สูง 74 ซม. จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ All In One จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อกล้องโทรทัศน์แบบควบคุมการเคลื่อนไหวได้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ซื้อAcoustic board พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างทำชุดยูนิฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 306 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างทำชุดยูนิฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างทำของที่ระลึก (ร่มพับ 3 ตอน) จำนวน 900 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างติดตั้งฝ้าผ้าขึงสลิง และหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างจัดทำป้ายชื่อห้องภายในคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และอาคารมนุษยศาสตร์ 3 จำนวน 238 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

จ้างเหมาจัดเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษะความรู้ภาษาจีนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร 1,2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องฉายภาพมีเดียโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงภายในอาคาร 1 ส่วนภาควิชาภาษาต่างประเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ จูฬะกันตะมงคล พิธีโกนจุกในสยาม พระสาสน์พลขันธ์ (ยี. อี. เยรินี) จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพมีเดียโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะในต่างประเทศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ชนิด All in one จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร 1,2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิฟต์โดยสาร 1, 2 และ 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึก (ร่มพับ 3 ตอน) จำนวน 900 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 4 (ห้องประชุมและแสดงดนตรีชั้น 2) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดยูนิฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 306 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ชนิด All in one ความเร็วไม่ต่ำกว่า Core i5 จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อห้องภายในคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารมนุษยศาสตร์ 2 และอาคารมนุษยศาสตร์ 4 จำนวน 270 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบไม่มีกระจกสะท้อนภาพและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย จำนวน ๕ ชุด

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องภาพยนตร์ดิจิทัลและส่วนประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์หน้าพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗๔ x ยาว ๑๘๐ x สูง ๗๔ ซม. จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และอาคารมนุษยศาสตร์ 3 จำนวน 238 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)

ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษะความรู้ภาษาจีนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์

ข่าวสมัครงาน