วันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี

chatchanon.c@gpm.global

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคุณอารยา พืชผล ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองวิเทศสัมพันธ์ครบรอบ 29 ปี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา

chatchanon.c@gpm.global

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ภาควิชาวรรณคดี และฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Department for Languages and Cultures of Southeast Asia, University of Hamburg จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา” ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานจากแผนงานวิจัย “ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย” ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

HUM MUSIC RUN 2023

chatchanon.c@gpm.global

ประมวลภาพกิจกรรม HUM MUSIC RUN 2023 งานเดิน-วิ่งพร้อมฟังเพลงบรรเลงดนตรีสด ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไป นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง HUM MUSIC RUN 2023 จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งกับผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สามารถรับชมภาพกิจกรรทั้งหมดจากกล้องคณะมนุษยศาสตร์ได้ที่ https://kasets.art/zTb4Qy

คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์

chatchanon.c@gpm.global

ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับพันเอกปเสฎฐา สารลักษณ์ ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ และคณาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) และนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม

chatchanon.c@gpm.global

15 ก.พ. 66 ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ลงพื้นที่จัดอบรมหลักสูตร “การทำปั้นขลิบทอดและกรอบเค็ม” ให้แก่ชุมชน ณ ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนการทำขนมไทย ได้แก่ ปั้นขลิบทอด กรอบเค็ม และขนมบ้าบิ่น โดยมีชุมชนบ้านจวนเก่า ตำบลหัวป่าเข้าร่วมอบรม การจัดการอบรมดังกล่าวเป็นการถนอมอาหารโดยปราศจากสารกันบูด ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งในด้านความสะอาด สี กลิ่น รสชาติและเพื่อยืดอายุการเก็บอาหารให้ได้นาน โดยต่อยอดผลการประกวด Logo ในปีที่ผ่านมาเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหลักสูตรการอบรมทั้งหมดนี้จะผนวกกับองค์ความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์ในกลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ติดตามข่าวสารการบริการวิชาการเพิ่มเติมได้ที่ https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/activity

ค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7

chatchanon.c@gpm.global

คณะมนุษยศาสตร์นำโดยผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นตัวแทนคณบดีร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 7 “ผูกเสี่ยวฮักมั่น สานสัมพันธ์ชาวผู้ไท เชื่อมสายใยต่างวัฒนธรรม” วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เฮ็ดสรรค์ ฮ่วมสร้าง ทางฮอยฮีต จารีตเมืองน้ำดำ

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์

chatchanon.c@gpm.global

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์ ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในความเป็นมนุษยศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรม Garden Cliff Resort & Spa Pattaya อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี ในการวางแผนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น โดยการนำองค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์มาสร้างเป็นนวัตกรรมในการทำงานและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาการในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการสืบไป ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://kasets.art/FweHH3 และ https://kasets.art/pQysUj

กิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตร “กรีนดี อยู่ดี”

chatchanon.c@gpm.global

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตร “กรีนดี อยู่ดี” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเดินเที่ยวย่านเกษตรเป็นกิจกรรมหนึ่งในเทศกาล Bangkok Design Week 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ในหลากหลายย่านทั่วกรุงเทพมหานคร ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักเรื่องราวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับย่านเกษตร ผ่านวิทยากรและนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมจะได้เที่ยวงานเกษตรแฟร์ เที่ยวชมตลาด ไหว้ศาลตลาดอมรพันธ์ กินของอร่อยภายในตลาด และชมเทศกาลงานดีไซน์ที่จัดขึ้นภายในตลาดอมรพันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าชมตามจุดที่แนะนำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2023 และสามารถติดตามเรื่องราวของย่านเกษตรได้ที่เพจ @ย่านเขียวเกษตร

วันสถาปนาคณะประมง

chatchanon.c@gpm.global

ผศ.ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์คนที่ 9 และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะประมง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี

chatchanon.c@gpm.global

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากรและนิสิต ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์