Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

Image

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์
อาจารย์ประจำจากภาควิชาดนตรี
สาขาดนตรีไทย

ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น "ครูดนตรี ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" ในโครงการเชิดชูเกียรติครูดนตรี พิจารณามอบรางวัลโดย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

#HumanitiesKU #Congratulations

ปฏิทินกิจกรรมนิสิต

May 2024

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31