ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าเต็นท์เพื่อใช้ในการจัดงานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์