โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้าง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานการจัดจ้างเหมารถยนต์