แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คำสั่งเลขที่ 319/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566