สรุปภาพรวมเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001-500,000 บาท