ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566