ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2567) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566