ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)