ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in One จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2