ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)