ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)