ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)