ซื้อเครื่องฉายภาพมีเดียโปรเจคเตอร์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)