ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 1 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง