ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)