จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารมนุษยศาสตร์ 1 และอาคารมนุษยศาสตร์ 3 จำนวน 238 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง