จ้างเหมาจัดเดินทางไปทัศนศึกษาโครงการเสริมทักษะความรู้ภาษาจีนผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง