จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง