จ้างเปลี่ยนลวดสลิงลิฟต์โดยสาร ๑,๒ และ ๓ อาคารมนุษยศาสตร์ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง