จ้างจัดทำป้ายชื่อห้องภายในคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง