คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 100,001 – 500,000 บาท (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุภายในคณะมนุษยศาสตร์)

chatchanon.c@gpm.global