“HUMAN Insight : เล่างานวิจัยแบบเข้าใจมนุษย์” ตอน “บ้าน อุดมการณ์ ภาษา”

Image

การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นความฝันของทุกคน ซื้อบ้านอย่างไรให้ได้ตรงกับที่ฝัน ไม่ผิดพลาดเพราะเข้าใจผิดหรือหลงเชื่อคำโฆษณา

HUMAN Insight จะชวนผู้ชมมารู้เท่าทันกับกลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการโฆษณาซึ่งถูกเรียบเรียงมาจากปัจจัยอันได้แก่ ราคา, การบริการ, สิ่งแวดล้อม, คุณภาพของบ้าน และ ความปลอดภัย เพื่อโน้มน้าวให้เกิดความเชื่อและตัดสินใจซื้อ จากงานวิจัยเรื่อง “บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต : ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” ของ อาจารย์วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3rPCmYN

June 9, 2023