“HUMAN Insight : เล่างานวิจัยแบบเข้าใจมนุษย์” ตอน “ปัญหาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษา”

Image

안녕하세요 มากกว่า 10 ปีมาแล้วที่ แฟชั่น ดนตรี ซีรี่ส์ อาหาร สารพัดของความเป็น “เกาหลี” ได้รับความนิยมในประเทศไทย แล้วการเรียนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาล่ะ เป็นอย่างไรบ้าง

HUMAN Insight จะชวนผู้ชมมาติดตามสถานการณ์การเรียนรู้ภาษาเกาหลีในระดับชั้นมัธยมศึกษา จากงานวิจัยเรื่อง “สภาพการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย : ปัญหาและการแก้ไข” ของ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์สัชฌุกร แก้วช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสารวิทยา ซึ่งจากงานวิจัยพบ 4 ปัญหาหลัก ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร, ปัญหามาตรฐานและตัวชี้วัดการเรียนรู้, ปัญหาตำราเรียนภาษาเกาหลี และ ปัญหาการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา

#นวัตกรรมมนุษยศาสตร์

#HumanitiesInnovation

#HumanInsight

#เล่างานวิจัยแบบเข้าใจมนุษย์

June 9, 2023