บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE)

viriya.k@ku.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.ดีอนา คาซา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE) ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน

viriya.k@ku.th

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” ภาควิชาบัญชี และโครงการปริญญาตรีการบัญชีภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 101 คน โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Maruay Garden Hotel การอบรมแบ่งเป็น 2 หัวข้อดังนี้ 1. การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในอาชีพ 2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการทำงาน วิทยากร: 1. อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม 2. อาจารย์ธีรัตม์ ฉวีวรรณ 3. คุณชนกสุดา ชุมนานนท์ ** ผู้ที่สนใจจัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการทำงาน” สามารถติดต่อเพื่อขอรับการประเมินราคาเบื้องต้นและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1.นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ 1108 หรือ โทรศัพท์มือถือ 09-8780-0550 / E-mail: ac.human.ku@gmail.com 2.นางสาวงามชื่น หวานหอม โทรศัพท์ 02-579-5566-8 ต่อ …

โครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3

viriya.k@ku.th

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นิสิตจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษคิดส์อาสา ครั้งที่ 3 ให้กับน้องๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตา ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมเข้าฐานร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ณ หอประชุม โรงเรียนสอนคนตาบอด เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/…/1n7RYPZtQyBalg4XZCww5mb4a6ir…

พิธีเปิดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8

viriya.k@ku.th

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาค ได้นำความรู้ที่ตนมีแลกเปลี่ยนกับนิสิต/นักศึกษาจากแต่ละสถาบันและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

โครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability

viriya.k@ku.th

ประมวลภาพโครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของบุคลากรสำนักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเป็นการปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สานต่อจนเป็นวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1tuTKExbr7rrrtRhvrWOgm9w…

วันครบรอบก่อตั้งคณะประมง 2567

viriya.k@ku.th

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาคุณภาพ รศ.ดร. กิติมา อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งคณะประมง วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี

viriya.k@ku.th

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ บุคลากร และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 81 ปี วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

viriya.k@ku.th

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันขงจื๊อ และภาควิชาภาษาตะวันออก จัดโครงการ “เทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.40 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1ACYeL4f…

สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio

viriya.k@ku.th

ประมวลภาพบรรยากาศ สัมภาษณ์ TCAS รอบ Portfolio วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1LG0myfsPDrbpb1H1EJJ3haaRtCD…

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

viriya.k@ku.th

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตตินาถ เลขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้คอร์สภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Eudpluz โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ปรับตัวในยุค Digital Disuption การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถทั้ง Upskill และ Reskill ในการเติบโตทางสังคมและการศึกษาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป