โครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability

Image

ประมวลภาพโครงการวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืน (Knowledge Culture for Sustainability) เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดโครงการโดย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะของบุคลากรสำนักงานเลขานุการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์ คือ “กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม” โดยเป็นการปรับทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สานต่อจนเป็นวัฒนธรรมความรู้สู่ความยั่งยืนในอนาคต ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1tuTKExbr7rrrtRhvrWOgm9w…

February 13, 2024