แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

Image

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 20 รูป ช่วงเช้า เวลา 7.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นเวลา 9.00 น. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 4 ท่านดังนี้

1. รศ.ดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา จากภาควิชาภาษาตะวันออก

2. ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า จากภาควิชาวรรณคดี

3. รศ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน จากภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

4. ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา จากภาควิชาวรรณคดี

และหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 17 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี

January 6, 2024