วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ครบรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุม 601A ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

November 8, 2023