หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ สู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานบริการมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม

Image

ภาพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ สู่การเป็นผู้ปฏิบัติงานบริการมืออาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ให้กับนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 118 คน ระหว่างวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ Maruay Graden Hotel โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ การอบรมดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมในการทำงาน
2. เทคนิคการแต่งหน้าและทำผม
3. การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
4. การพัฒนาบุคลิกภาพ
วิทยากร:
1. อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม
2. อาจารย์ธีรัตม์ ฉวีวรรณ
3. คุณอำนาจ เวนุอาธร
4. คุณกวรรณ พงษ์แสงสน
5. คุณชนกสุดา ชุมมานนท์
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่
https://drive.google.com/…/1CiY8BiOfM06MRWvoxcKsWgtg8pL…

November 29, 2023