พิธีเปิดค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8

Image

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ไพรินทร์ กะทิพรมราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 8 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละภูมิภาค ได้นำความรู้ที่ตนมีแลกเปลี่ยนกับนิสิต/นักศึกษาจากแต่ละสถาบันและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนิสิต/นักศึกษาที่ได้ทำงานร่วมกัน ได้ร่วมเรียนรู้ สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

February 13, 2024