พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Image

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 300/6 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (แทน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานให้การต้อนรับและร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) สหพันธรัฐมาเลเซีย พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

โดยมีรายนามคณะผู้บริหารจาก Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) สหพันธรัฐมาเลเซีย ดังนี้

1) Prof. Datuk Dr. Mohamad Kadim bin Suaidi

(UNIMAS Vice Chancellor)

2) Prof. Ir. Dr. AI-Khalid bin Hj Othman (Deputy Vice

Chancellor Student Affairs and Alumni)

3) Prof. Dr. Ambigapathy Pandian ( Dean, Faculty

of Education, Language and Communication)

4) Prof. Dr. Puah Chin Hong (Chief Executive

Officer Unimas Business School)

5) Mr. Thian Foong Fatt (Director UNIMAS Global)

6) Mr. Mohd Husaini bin Noorjaya Chew (Executive

Officer to the Vice Chancellor)

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือในด้านต่างๆตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์โครงการทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในอนาคต

November 7, 2023