ฝ่ายบริการวิชาการลงพื้นที่สำรวจความต้องการเพื่อการพัฒนาครูและนักเรียน

Image

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการเพื่อการพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมนำองค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน : การนำองค์ความรู้สาขามนุษยศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและชุมชน

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ได้แก่

1. นางวารี สิริพร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสมียนนารี

2. นางสาวดวงใจ จันทะเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวสุนทร

3. นางสาววาสนา พรหมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

ฝ่ายบริการวิชาการ มีความยินดีที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ ตามข้อเสนอ เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยกิจกรรมต่างๆ นั้นเน้นการพัฒนาทั้งครูและนักเรียน

#ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/

November 8, 2023