ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มก. ร่วมหารือเรื่องการวิจัย ณ คณะมนุษยศาสตร์

Image

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 ผศ. ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ; ผอ.ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ และอ. ดร.นันทนุช อุดมละมุล กรรมการฝ่ายวิจัยฯ; รอง ผอ.ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ ต้อนรับ ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และรศ. นพ.พิงควรรศ คงมาลัย ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ในการประชุมหารือเรื่องการวิจัยสหสาขาวิชาในบริบทแพทยศาสตรศึกษา และความร่วมมือด้านการวิจัยในอนาคต

January 3, 2024