บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

Image

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กิตตินาถ เลขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) กับบริษัท เอดูเคชั่น พลัส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้คอร์สภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Eudpluz โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ปรับตัวในยุค Digital Disuption การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถทั้ง Upskill และ Reskill ในการเติบโตทางสังคมและการศึกษาที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ให้มีการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

January 18, 2024