บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE)

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกวลี เพชราทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อม อาจารย์ ดร.ดีอนา คาซา ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับใหม่ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ และ Yunnan Around Asia Education Center (YAAE) ณ ห้อง401 ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์

February 23, 2024