บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา

Image

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

ภาควิชาวรรณคดี และฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Department for Languages and Cultures of Southeast Asia, University of Hamburg จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “บรรณกิจ พิมพการ นักอ่าน/เขียน: ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมไทยศึกษา” ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานจากแผนงานวิจัย “ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย” ที่มี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย

May 18, 2023