ต้อนรับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Image

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รศ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารจากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าพบผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเทียบเคียงสมรรถนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30-12.00 น.

February 20, 2024