ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการประกวดรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566

Image

ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการประกวดรางวัลคุณภาพการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย ผศ.ภาคม บำรุงสุข และอาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://o365ku-my.sharepoint.com/…/Ep8lamy1WANEp4ach5pk…

November 8, 2023