งานสัมมนาวิชาการ “เส้นทางสร้างธุรกิจเติบโตด้วย Series Y”

Image

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ “เส้นทางสร้างธุรกิจเติบโตด้วย Series Y” จัดโดยนิสิตปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานวิจัยเรื่อง “เควียร์ อำนาจอ่อน แรงงาน และการแปล: หลังม่าน ‘วาย’ ในฐานะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ/ข้ามชาติ” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)

งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากมุมมองและประสบการณ์ตรงของแขกรับเชิญพิเศษในแวดวง Series Y เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Series Y ด้วย SOFT POWER สู่ตลาดโลก ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/…/1EdSVYtWpzRhFzIucpiQrJ1LUjFp…

November 8, 2023