คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์

Image

ต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับพันเอกปเสฎฐา สารลักษณ์ ผู้อำนวยการกองวิชาอักษรศาสตร์

และคณาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเอง (KU-SALL) และนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 300/6 ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

May 18, 2023